Quyết định số 187/2003/QĐ-BTC ngày 14/11/2003 của Bộ tài chính về việc ban hành biên lai thuế môn bài

Căn cứ Pháp lệnh ngày 03/3/1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các pháp lệnh, điều lệ về thuế công thương nghiệp và Thuế hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ quy định về việc điều chỉnh mức thuế môn bài;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;