Mức thuế môn bài


Câu hỏi:Công ty tôi có vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 4.830.000.000 đồng, xin hỏi Công ty tôi phải nộp thuế môn bài là bao nhiêu ? bậc mấy?
Trả lời:
Các tổ chức kinh tế nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu sau :

Bậc thuế Môn bài
Vốn đăng ký
Mức thuế môn bài cả năm
- Bậc 1
Trên 10 tỷ
3.000.000 đồng
- Bậc 2
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
2.000.000 đồng
- Bậc 3
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
1.500.000 đồng
- Bậc 4
Dưới 20 tỷ
1.000.000 đồng
Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:
+ Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.
+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư.
+ Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.
+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.
Trường hợp Công ty theo giấy chứng nhận đầu tư có tổng số vốn đầu tư là 4.830.000.000 đồng thì bậc thuế môn bài là bậc 3 mức thuế môn bài cả năm là 1.500.000 đồng