Chính sách thuế môn bài năm 2011

Câu hỏi:
 Xin cho biết chính sách thuế môn bài năm 2011 thực hiện như thế nào?Trả lời:
Năm 2011, chính sách thuế môn bài thực hiện theo các qui định tại: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC.