Cách kê khai thuế môn bài


Câu hỏi:Công ty tôi có các cửa hàng trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa bàn Quận (đều do Chi cục thuế quản lý) phải kê khai nộp thuế môn bài như thế nào? Trả lời:
Tại Điểm 2, Phần II Thông tư số 96/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài, quy định: ''Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng địa phương.''
Như vậy, trường hợp Công ty có các cửa hàng trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa bàn Quận thì phải kê khai nộp thuế Môn bài của cơ sở chính và thuế Môn bài của cửa hàng trực thuộc với Chi cục thuế quản lý Công ty